10 Aralık 2010 Cuma

evde sikiş izle

Merhaba ! Ben Lise ikinci sı nı f ö ğ rencisiyken baş ı mdan geç en bir anı mı paylaş mak istiyorum. Bundan yaklaş ı k 4 yı l ö nceydi. Bahar ayları nı n gelmesiyle okulda iyice bunalmı ş tı k ama son yazı lı ları n yaklaş ması yü zü nden elimiz kolumuz bağ lı okula gelmekteydik. Eh havaları n ı sı nması yla da kı zlarda gü zelleş meye baş lamı ş lardı . Kı sa etekler, ç orap giymeyenler, ö nü biraz daha aç ı lsa diye beklediğ imiz gö mlekler... O zamanlar sı nı fta Gamze diye bir kı z vardı . Kı zı gö rseniz tam bir afet ! Sarı uzun saç ları , yeş il gö zleri, gö mlekten fı rlayacakmı ş gibi duran gö ğ ü sleri ve ta gibi bir gö tü vardı . Sı nı ftaki erkeklerin ben dahil neredeyse hepsi onu becerdiklerini hayal ederlerdi. Gamzeyle aramı z fena sayı lmazdı . Benimde derslerimin o zamanlar iyi olması nedeniyle ders ç alı ş tı rma bahanesiyle buluş maya karar vermiş tik. Gamze nin ailesi bir kaç aylı ğ ı na yurtdı ş ı nda oldukları iç in evde yalnı zdı . Bir kaç gü n okul ç ı kı ş ları nda ç alı ş tı ktan sonra hafta sonu tekrar ç alı ş mak iç in kararlaş tı k. Hafta sonu geldiğ inde evlerine gittim. Kapı yı ç aldı m ve bekledim. Kapı yı Gamze aç mı ş tı . Ü zerinde pembe bir sabahlı k vardı . İ ç ine sü tyen giymediğ i iç in gö ğ ü sleri belli oluyordu. Onu ö yle gö rü nce sikim taş gibi olmuş tu kendimi zor tutuyordum. Selamlaş tı ktan sonra iç eri ç ağ ı rdı . Derse oturmadan ö nce salonda oturduk. Ondan gö zlerimi alamı yordum. Gamze de onu sü zdü ğ ü mü farketmiş ti. Gö zlerim yavaç a gö ğ ü slerinden o muhteş em amı na doğ ru kayı yordu. Gamze doğ rulup yanı ma geldi. Ona ç ok ç ekici olduğ unu ve ondan ç ok hoş landı ğ ı mı sö yledim. Yavaş ç a dudakları na dokundum. Sonra sarı lı p dudakları mı dudakları na yaklaş tı rdı m ve kü ç ü k bir ö pü cü k kondurdum. O sadece susuyordu benim cesaretim dahada artmı ş tı bö ylece. Bu defa dudakları nı emmeye baş ladı m. Yavaş yavaş Gamze de karş ı lı k vermeye baş lamı ş tı . Islak ve ateş li ö pü ş melerden sonra dilim dudakları ndan boynuna doğ ru kaymaya baş lamı ş tı . Dilimin ucuyla tenine dokunarak onu keş fediyordum. Yavaş yavaş yalı yor, ufak ö pü cü kler konduruyordum. Sonra boynundna yavaş ç a omuzları na indim. Dilimle gezinirken sabahlı ğ ı nı n askı ları nı yavaş ç a aş ağ ı kaydı rdı m. Sabahlı ğ ı ü zerinden sı yrı lmı ş , ayakları na kadar inmiş ti. Gamze karş ı mda sadece siyah tangası ile duruyordu. Onu yavaş ç a kanepeye yatı rdı m. Kanepede tekrar ateş li bir ş ekilde ö pü ş meye baş lamı ş tı k. Dillerimiz adeta dans ediyor, dudakları mla dudakları nı emiyordum. Bir yandan ö pü ş ü rken ö teki yandan da ellerimle gö ğ ü slerini okş uyordum. Uzun bir sü re ö pü ş tü kten sonra dilimle aş ağ ı doğ ru indim ve gö ğ ü slerini yalamaya baş ladı m. Gö ğ ü s uç ları sertleş miş ti ve muhteş emlerdi. Gö ğ ü slerinden sonra yavaş yavaş gö beğ ine indim. Orda oyalanı rken tangası nı n ü stü nden amı nı okş uyor ve yavaş yavaş tangası nı ç ı karı yordum. Tangası nı ç ı karttı ktan sonra dilim sonunda amacı na ulaş mı ş tı . Artı k amı nı n dudakları nı yalamaya, emmeye baş lamı ş tı m. Sonra dilimle kesik kesik dokunarak klitorisine indim. Orayı yalı yor, emiyor, dudakları mla tutup hatta arada nazikç e ı sı rı yordum. Gamze iyice inlemeye baş lamı ş tı . Dilim yavaş yavaş dudakları nı n arası na doğ ru kaymaya baş lamı ş tı , amı nı n kokusu bir harikaydı , artı k dilim amı nı n en hassas bö lgelerinde dolaş ı yordu. Gamzenin zevk suları gelmeye baş lamı ş tı . Ben ise yalamaya devam ediyordum. Gamze nin inlemeleri iyice artmı ş tı elleriyle baş ı ma bastı rı yor bende o gazla daha ç ok yalı yor artı k dilimle amı nı sikiyordum. En sonunda titreyerek boş aldı ama daha yeni baş lı yorduk. Bu sefer gamze beni soymaya baş lamı ş tı ü zerimdeki t-shirt ü ç ı karttı ktan sonra kemerimi ç ö zdü ve pantolonumu aç ı p aletimi ç ı karttı . Artı k sikim taş gibi olmuş tu ilk ö nce baş ı nı yalamaya baş ladı . Sonra taş akları mı emip diliyle tü m sikimi boylu boyunca yalayarak yukarı ç ı ktı sonra tekrar baş ı na geldi ve ağ zı na almaya baş ladı . Tamamı nı ağ zı na alı yor emiyordu. Ben zevkten deliye dö nmü ş tü m. Ağ zı na boş aldı ktan sonra uzun uzun tü m menilerimi yuttu. Sonra yalamaya devam edip inen sikimi tekrar kaldı rdı . Artı k ikimizde sabredemiyorduk. onu tekrar kanepeye uzandı rı p bacakları nı araladı m. Amı ı slaktı yavaş ç a sikimi sü rtmeye baş ladı m. Gamze iniltiler arası nda "N olur iç ime gir seni iç imde hissetmek istiyorum " diye yalvarı yordu. Ben ise yavaş ç a baş ı nı sokup ç ı kartmaya baş ladı m. Gamze artı k "Hadi sik beni n olur !" diye yalvarmaya baş lamı ş tı . Artı k ikimizinde sabredecek gü cü kalmamı ş tı . Yavaş ç a iç ine girip ç ı kmaya baş ladı m. Ben girip ç ı ktı kç a Gamze inliyordu. Bir yandan sikerken bir yandan da gö ğ ü slerini okş amaya baş lamı ş tı m. Gamze artı k " daha hı zlı hadi " diye inlemeye baş lamı ş tı . Bende iyice hı zlanmaya baş lamı ş tı m. Girip ç ı ktı kç a gö ğ ü sleri de Gamze nin iniltileriyle beraber oynuyordu. Gittikç e daha hı zlı girip ç ı kmaya baş lamı ş tı m. Artı k inlemeyi bı rakmı ş ç ı ğ lı k atı yordu. Sonunda ikimizde boş aldı k. Sonra Gamze yi tekrar ö pmeye baş ladı m ve onu ç evirerek domalttı m. Lü tfen arkadan yapma diye yalvarmaya baş lamı ş tı . Ben ise onun o muhteş em gö tü nü sikmeden bı rakmamakta kararlı ydı m. Yavaş ç a elimi tü kü rü kleyip ö nce sikimi sonra da Gamze nin o harika gö tü nü ı slattı m ve yavaş ç a parmakları mı sokup geniş lettim. Gamze kendini kası yor yapma diye yalvarı yordu. Ben bir elimle yavaş ç a amı nı okş uyor diğ er elimlede gö tü nü parmaklı yordum. Artı k o da kendini serbest bı rakmı ş tı . Sonra sikimin baş ı nı dayadı m ve gö tü ne kö kledim. Baş ı girdiğ inde ç ı ğ lı k attı ben ise onu duymamazlı ktan gelip devam ettim. Artı k tamamen gö tü ne girmeyi baş armı ş tı m. Biraz bekledikten sonra girip ç ı kmaya baş ladı m. Gamze ç ı ğ lı klar atarken 5 dakika kadar sonra iç ine boş almı ş tı m. İ ninceye kadar iç inden ç ı kmadı m. O gü nden sonra sı k sı k buluş up seviş iyoruz.

1 Yorum:

saat: 4 Ağustos 2011 10:09 , Blogger pampa dedi ki...

My first reaction to her statement was how sad I felt for someone who has given up on the possibility of achieving something that she had wanted to when she was a child. It appeared that the thought of taking adult music lessons was something that porno izle she considered to be absurd. Afterward,anal sex I considered the fact that with a full time job, three kids,şişman kadın pornosu a husband, a home to maintain, and several other constraints on her time and sanity, it may not be practical for her to consider taking music lessons. The next day, I called her regarding a thought that had suddenly occurred to me.

It seems that google nexus is a porno film izle
a great fun. It seems that it quite easy to handle it as well as it has got so many interesting features that porno it attracts me towards it . Hope sometime I will have this in my hand too.sikiş


porno film
sikiş izle
porno hikaye
porno indir
porno
xnxx
xhamster
xvideos

 

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa